Monday, March 12, 2012

The Global Blood-thirsty Movement- a study on islamo-fascism in Malayalam, chapters 2,3.


     The Global Blood-thirsty Movement
1.  The Sectarian soil and Seeds of Fascism
2. The Pseudo-conformist Façade of Islamic Fascism
3. WAR – the only choice !
4. What is meant by ‘Jihad’
5. The Real Islamo-Fascism.


CXm Hcp BtKmf cà-Zmln {]Øm\w
                                                                              A_vZp aPo-Zv.-bp.]n


1. hn`m-Ko-bXbpsS a®pw ^mkn-k-¯nsâ hn¯pw
2.  CÉm-anI ^mkn-k-¯nsâ kuay-apJw
3. bp²w GI amÀ¤w!
4. "PnlmZn'sâ hnh£
5.  CÉm-anI ^mkn-k-¯nsâ bYmÀ° apJw
*******************************************************************************************


                    2.  CÉm-anI ^mkn-k-¯nsâ kuay-apJw
     
      C´y³ Pam-As¯ CÉm-an¡v CÉmw aX-s¯-¡p-dn¨v kz´-amb -þ Ah-cpsS am{X-amb þ A]-{K-Y\-apWvS{X! ImenI {]iv\-§-tfm-SpÅ {]Xn-I-c-W-ambn {]kn-²o-I-cn-¡-s¸-Sp¶ ]pkvX-I-§-fnse ho£-W-§Ä A{i-²-ambn Iq«n-hm-bn-¨m AhÀ ]c-kv]-c-hn-cp-²-amb kn²m-´-§Ä D¶-bn-¡p-¶-Xmbn tXm¶n-tb-¡mw. {]Jym-]nX e£y-¯n-\p-Xs¶ FXn-cm-WtÃm F¶p-tXm-¶n-t¸mIpw Ah-cpsS Nne {]Nm-c-W-§Ä apJ-hn-e-s¡-Sp-¯mÂ. \njv¡-f-¦-cmb ]e hmb-\-¡mcpw Icp-Xpw: "Fs´mcp kuay-amb kao-]\w!'. Ah-cpsS ssien kq£va-\n-co-£-W-am-h-iy-s¸-Sp-¶p. DZm-l-c-W-am-bn, "CÉmw hniz-kn-¡p-¶nÃ' F¶v AhÀ Fgp-Xn-sb-¶n-cn-¡s«; X§Ä \S-¸n hcp-¯p-sa¶v {]kvXpX Imcy-s¯-¡p-dn¨v sh«n-¯p-d-¶p-]-d-bm³ X¡mew Pam-As¯ CÉm-an-¡mÀ X¿m-dà Ft¶ \mw AÀ°w IÂ]n-t¡Wv SXp-Åq. CÉmw aXw AhÀ¡v kuI-cy-]qÀÆw D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-\pÅ Hcp D]m[n am{X-am-sW-¶À°w.
      C´y³ Pam-As¯ CÉm-an-bpsS hni-I-e-\-a-\p-k-cn¨v CÉmw A\y-aX hntZz-j-¯nsâ ]cym-b-am-Wv. {Iqc-X-bp-sSbpw imiz-X-amb Aim-´n-bp-sSbpw amä-t¸-cm-Wv. Ak-ln-jvW-X-bpsS A\nXckm[m-c-W-amb kn²m-´-am-Wv. F¶m Ah-cpsS Hcp teJ-I³ hnaÀi--IÀ¡p t\sc im´-Kw-`o-c-ambn {]Xn-I-cn-¡p-¶Xv t\m¡q:
      ""CÉmw _e-{]-tbm-K-¯n hniz-kn-¡p-¶n-Ã. _e-{]-tbm-K-¯-eqsS Bsc-¦nepw GsX-¦nepw BZÀiw AwKo-I-cn-¨-Xp-sIm­v Hcp {]tbm-P-\-hp-an-Ã. a\x]cn-hÀ¯\w am{Xta Ømbn-bmbn \n¡q. CÉmw Hcn-¡epw aX-{]-Nm-c-W-¯n\pth­n hmsf-Sp-¯n-«n-sÃ-¶Xv A\n-tj-[yhpw Ak-µn-Kv²-hp-amb kXy-am-Wv.'' (1) kuayw! Zo]vXw!! im´w!!!
      kz´w kwL-S-\-bpsS Øm]-I-t\-Xm-hnsâ kn²m´w Hä-b-Sn¡p \ncm-I-cn-¡p-Itbm? {ioam³ H.-A-_vZp-d-ln-am³ kmln-_nsâ A`n-\h auZq-ZnÌv hmN-I-a-Sn-IÄ apÉnw aX kwL-S-\-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Ä ]Tn-¡m³ {ian-¡p-¶-hsc hÃmsX BIÀjn-¡p-I-bpWv Smbn.
1.    {]N-c-Whpw {]Jym-]nX e£y-hpw.
      aÀlqw auem\m auZqZn F´mWv ]d-ª-sX-¶p-t\m¡mw:
      ""AXn-\m CÉm-anI Nn´ {]N-cn-¸n-¡p-I, temI-s¯§pw AXnsâ k¼qÀ®-amb ho£-W-§Ä hym]n-¸n-¡p-I, hnhn[ \mSp-I-fnse \nhm-kn-I-tfmSpw hyXyØ hÀ¤-§-tfmSpw hn`n-¶-hn-`m-K-§-tfmSpw Ah-cpsS Cl-]c c£-bpsS \nZm-\-amb Cu BZÀiw kzoI-cn-¡m\pw AXnsâ hyh-Ø¡v Iogvs¸-Sp-¯m\pw Bh-iy-s¸-Sp-I. CXn-s\Ãmw CÉm-anI ]mÀ«n ]c-am-h[n ]cn-{i-an-t¡Wv SXm-Wv. adp-h-i¯v Bh-iy-amb kÖo-I-c-W-§-fpWv Smhp-Ibpw km[y-am-hp-Ibpw sN¿p-¶p-sh-¦n \oXn¡pw kXy-¯n\pw hncp-²-amb sXämb hyh-Øn-Xn-Isf iàn-bp-]-tbm-Kn¨v t\cn-Sm\pw ]Icw Ime-¸-g¡w PoÀ®X hcp-¯m¯ A\-iz-c-amb CÉm-anI kn²m-´-§-fn-eq¶n \n¡p¶ \oXn-bp-sSbpw \ymb-¯n-sâbpw {Iaw kwØm-]n-¡m\pw Ignbpw hn[w bXv\n-¡p-Ibpw thWw.'' (2)
      _e-{]-tbm-K-¯n\v Blzm\w \ÂIp-¶n-sÃ-¦n Hscm-ä-¡m-c-Wta AXn\p ImWq: Bh-iy-amb kÖo-I-c-W-§Ä DWvSmbn-¡-gn-ªn-«n-sÃ-¶v. "CÉmw Hcn-¡epw aX-{]-Nm-c-W-¯n-\p-thWv Sn hmsf-Sp-¯n-«n-sÃ'¶p Bsc-¦nepw ]d-ªm  B hyàn-bpsS Ahn-izm-k-¯n-sâbpw Ass[-cy-¯n-sâbpw AS-bm-f-am-W-Xv. \qÂ_-Ô-an-Ãm¯ Ak-Xy-am-W-Xv.
      "A\n-tj-[yhpw Ak-µn-Kv²hp-amb kXyw' F´m-sW-¶tÃ? Ignbpw hn[w iàn-bp-]-tbm-Kn¨v Xs¶-bmWv aäp hyh-Ø-Isf CÉm-an\v Iogvs¸-Sp-¯n-b-Xv.
      ""\_n(-k) cq]w \ÂInb ]²-Xnbpw \S-¸m-¡nb ]cn-]m-Snbpw CXm-Wv. Xncp-ta-\n¡vtijw Ahn-Sps¯ Ncy-]n-´p-SÀ¶ Jpe-^m-fÀ dmin-Zp-Ifpw* C§-s\-¯-s¶-bmWv {]hÀ¯n-¨-Xv. Atd-_y³ \m«n \n¶v AhÀ CXm-cw-`n-¨p. Ahn-Sps¯ N{I-hm-f-¯n-emWv CÉm-anI kqcy³ DZbw sNbvX-Xv. AXn-\m BZy-am-b-hÀ Atd-_ysb CÉm-anI `c-W-¯n\p hnt[-b-am-¡n. AXns\ ]pXnb CÉm-anI `c-W-¯nsâ kwc-£-W-¯n sIm­p-h-¶p. ]n¶oSv temI-¯nsâ hnhn-[-`m-K-§-fn-epÅ cmPm-¡³am-scbpw `c-Wm-[n-Im-cn-I-sfbpw t\Xm-¡-sfbpw \_n(-k) kXy-a-X-¯n-te-¡p-£-Wn-¨p. AÃm-lp-hnsâ IÂ]-\¡pIogvs¸-Sm³ Ah-tcm-Sm-h-iy-s¸-«p. Cu BZÀi-¯n hniz-kn-¨-hÀ CÉm-anI cmjv{S-t¯m-Sp-tNÀ¶p. AXnsâ BÄ¡m-cm-bn-¯oÀ¶p. Cu Blzm\w \nc-kn-¡p-Ibpw \à \ne-bn-eXv kzoI-cn-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw sNbvX-h-tcmSv bp²-¯nepw Pnlm-Zoepw GÀs¸-«p. \_n(-k)-bpsS hntbm-Km-\-´cw A_q-_-¡À Jnem-^¯v Gsä-Sp-¯-t¸mÄ sXm«-Sp-¯pÅ cWv Spkm-{am-Py-§Äs¡-Xn-cn \S-]-Sn-I-fm-cw-`n¨p. tdmam t]Àjy³ km{am-Py-§-fm-bn-cp¶p Ah''. (3)
      P\-hn-cp-²hpw _e-{]-tbm-K-¯n A[n-jvTn-X-hp-am-bn-cp¶p CÉm-anI ssk\nI \S-]-Sn-IÄ F¶v auZq-Zn-km-ln-_nsâ teJ-\-¯n \n¶v hyà-am-Ip¶p:
      ""CuPn-]vXv, tdmw, kndn-b, t]Àjy XpS-§nb \mSp-I-fnse A[n-I-am-fp-Ifpw BZyw hnNm-cn-¨-Xn-§-s\-bm-bn-cp-¶p. Ad-_n-IÄ¡v al-Xzhpw t{ijvT-Xbpw hÀ²n-¸n-¨p-sIm-Sp-¡p¶ Ah-cpsS al-¯mb Cu hnP-b-§fpw \nc-´-c-amb ssk\n-I-\o-¡-§-fpw, km{am-Py-Xzhpw ASn-a-¯hpw ASn-t¨Â¸n-¡m-\pÅ ]cn-]m-Sn-bpsS apt¶m-Sn-bm-Wv. Ign-ª-Im-e-§-fnse ap³Km-an-I-fmb aÀ±I kaq-l-§-fpsS amÀ¤w Xs¶-bmWv Ad-_n-IÄ Xnc-sª-Sp-¯-Xv. ZpÀ_-e-cmb P\-hn-`m-K-§sf ASn-¨-aÀ¯m\pw A{I-a-¯n-eq-sSbpw iàn-bn-eq-sSbpw Ahsc \bn-¡m\pw H«-Is¯ sXfn-¡p¶ CS-b-s\-t¸mse Ah-cpsS k¼-¯p-I-fnepw ico-c-§-fnepw taªp-\-S-¡m-\p-ambn Cd-§n-¸p-d-s¸-«n-cn-¡-bm-Wv. AXn-\m BZy-am-b-hÀ tdmam-þ-t]Àjy³ cmPm-¡³am-cpsS sImSn¡v Iogn AWn-\n-c¶p Ah-cpsS ssk\y-¯n tNÀ¶p. apÉnw-I-fp-ambn bp²w sN¿m\pw Ahsc t\cn-Sm\pw k¶-²-cmbn''. (4)
      {ioam³ H A_vZp-d-ln-am³ AhÀIÄ {]N-cn-¸n-¡m³ B{K-ln-¡p-¶-Xp-t]mse Ømbn-bmbn \n¡p¶ a\x-]-cn-hÀ¯-\-¯nsâ ]n³_-e-t¯msS kIe P\-Xbpw CÉm-ans\ ssI\o-«n-bm-tÇ-jn-¡p-I-bà DWv Smb-Xv. _e-{]-tbm-K-¯n-eqsS Bsc-¦nepw Fs´-¦nepw BZÀiw AwKo-I-cn-¨-Xp-sImWv Sv Hcp {]tbm-P-\-hp-anà F¶ hyàn-]-c-amb At±-l-¯nsâ \ne-]m-Sn P\m-[n-]-Xy-hm-Zn-IÄ¡v At±-l-t¯mSv aXn-¸pWvSv. CÉmw aX-¯n-s\-Xn-cmb hnaÀi-\-§-fn kp{]-[m-\-amb H¶mWv _e-{]-tbm-K-¯nsâ {]iv\w F¶v At±-l-¯n-\-dn-bmw. C¡m-cy-¯n CÉmw-aX hnaÀi-I-cp-sS-hmZw icn-bm-sW-¦n CÉmw-aX {]N-c-W-¯n-\p-thWv Sn Ipsd-¡m-e-ambn Xm³ \S-¯n-s¡mWv Sncn-¡p¶ {]hÀ¯-\-§Ä At±lw ]p\x-]-cn-tim-[n-¡m³ X¿m-dm-Iptam?.
      hmÄap-\-bn `oXn-tbmsS t\m¡n-s¡m-­n-cn-¡p¶ a\p-jy-cpsS a\-Êp-I-fn \S-¡p¶ hym]m-c-§Ä Fs´m-s¡-bm-bn-cn¡mw? Iog-S-¡-s¸« GXp P\-X¡pw A\p-`-hn-t¡Wv Snh-cp¶ Ah-Ø¡v apÉnw A[n-\n-th-i-{]-tZ-i-§-fnse P\-§fpw hnt[-b-cmbn:
      ""F¶m Xma-kn-bmsX apÉnw-IÄ Cd-§n-¸p-d-s¸-«-Xnsâ e£y-a-hÀ¡v a\-Ên-em-bn. AhÀ temI-s¯§pw {]N-cn-¸n-¡-W-sa-¶m-{K-ln-¡p¶ BZÀihpw ka-{K-amb hn¹-h-amÀ¤hpw {Kln-¡p-Ibpw sNbvXp.'' (t]Pv 29, Pnlm-Zv)
      CÉm-anI t_m[-hym-]-\-¯nsâ ^e-ambn P\m-[n-]-Xy-]-c-amb `c-W-amäw kw`-hn-¨p-F-¶-Ã, `c-W-IqSw B{I-an¨p Iog-S-¡n-b-tijw apÉnw-I-fmbn P\-§sf aX-]-cn-hÀ¯\w sN¿n¨p F¶mWv a\-Ên-em-¡m³ Ign-bp-¶-Xv.
      CÉm-an-s\-¡p-dn¨v {ioam³ H.-A-_vZp-d-ln-am³ kmln-_nsâ AÚX Zb-\o-b--sa¶v hnti-jn-¸n-¡ms\ Pam-As¯ CÉm-an-bpsS ]pkvX-I-§-fn-eq-sS-¯-s¶-sb-¦nepw CÉm-an-s\-¡p-dn¨v ]Tn-¡m³ {ian-¨p-Å-hÀ¡v t]mepw Ign-bq.
2.   AÚ-X-b-sÃ-¦n Ah-k-c-hm-Z-¯nsâ D¯-a -\n-ZÀi-\w.
      IS-¶m-{I-a-W-]-c-a-Ã, {]Xn-tcm-[-]-c-amWv CÉm-ansâ PnlmZv F¶mWv ]mhw [cn-¨p-h-¨n-cn-¡p-¶Xv? F{X {]mh-iy-amWv CXv At±lw BhÀ¯n¨ncn-¡p-¶-sXt¶m?
1.     ""BZÀi-¯nsâ {]Xn-tcm-[-¯n\pw {]Nm-c-W-¯n\pw thWv Sn k©-cn-¡p-¶-Xn\pw kwkm-cn-¡p-¶Xpw ]Ww Nne-h-gn-¡p-¶Xpw PnlmZv Xs¶'' (5)
2.    ""Hc-hy-à-bp-an-ÃmsX CÉm-ansâ bp²-e-£y-§Ä hnh-cn-¡-s¸-«n-cn-¡-bmWv Cu kqà-§-fnÂ. B{I-a-W-¯nsâ {]Xn-tcm-[-¯n\pw Bcm-[\m kzmX-{´y-¯n\pw thWv Snbm-W-Xv. AXpw apÉnw-I-fpsS am{Xw Bcm-[-\m-kzm-X-{´y-¯n\pthWvSnbÃ; ssZh-¯n hniz-kn-¡p¶ FÃm-h-cp-sSbpw aX-kz-X-{´y-¯n-\p-thWvSn'' (6)
3.    ""i{Xp-¡-fpsS B{I-a-W-§sf {]Xn-tcm-[n-¡mt\m hyà-amb B{I-a-W-km-²yX CÃm-Xm-¡m-t\m, aX kzmX-{´y-¯n\p thWv Sntbm, ZpÀ_e hn`m-K-§-fpsS c£-¡p-thWv Sntbm AÃmsX AhÀ hmsf-Sp-¡p-I-bpWvSmbnÃ.'' (7)
      F¶m auZq-Zn-km-ln_v C¡m-cy-¯n Hcp Ahy-àbpw Ah-ti-jn-¸n-¨n-«nÃ:
      ""bYmÀ°-¯n CÉm-anse PnlmZv Htc kabw IS-¶m-{I-a-W-]-chpw {]Xn-tcm-[-]-c-hp-am-Wv. CÉm-an-I-]mÀ«n, A\n-Ém-an-Im-ZÀi-§-fn-e-[n-jvTn-X-amb hyh-Ø-Isf FXnÀ¡p-Ibpw Ah-bpsS ASn-th-c-dp-¡m³ B{K-ln-¡p-Ibpw sN¿p¶p. AXn-\mbn ka-c-iàn hn\n-tbm-Kn-¡m³ AXv hnap-J-X-Im-Wn-¡p-I-bp-an-Ã, B \ne¡v AXv IS-¶m-{I-a-W-]-c-am-Wv.'' (8)
      At±l-¯n\v C¡m-cy-§Ä apt¼ Adn-bm-am-bn-cp¶psh¦n Xsâ hmb-\-¡m-scÃmw hnUvVn-IÄ am{X-amWv F¶p [cn¨p t]mbn-«pWv Smbn-cn-¡-Ww.
kqN\IÄ:þ
1.     t]Pv 242, "bpàn-hm-Zn-Ifpw CÉmapw' CÉm-anI ]»n-jnwKv lukv, tImgn-t¡mSv þ1984
*     auem-\m-k-¿nZv A_p AAvemau-ZqZn
      BÀ.-F-kv.-F-kn.-t\m-SpÅ C¡q-«-cpsS kao-]\w bpàn-hm-Zn-IÄ a\-Ên-em-¡n-bn-cn-¡-Ww. amXr-`qan BgvN-¸-Xn¨v ]pkvXIw 64, e¡-§Ä 41Dw, 42Dw, ImWp-I.
2.    t]Pv 28, "PnlmZv' lnµp-Øm³ ]»n-t¡-j³kv, tImgn-t¡mSv 1
*     A_q-_-¡À, DaÀ, Dkvam³, Aen F¶o BZys¯ \mep-J-eo-^-amÀ.
3.    t]Pv 28, D]-cn-kq-NnXw
4.    t]Pv 29, D]-cn-kq-NnX ]pkvXIw
5.    t]Pv 242, "bpàn-hm-Zn-Ifpw CÉmapw', CÉm-anIv ]»n-jnwKv lukv, tImgn-t¡mSv þ 1984
6.    t]Pv 243,   ''
7.    t]Pv 246, D]-cn-kq-NnX ]pkvXIw
8.    t]Pv 31, Pnlm-Zv, lnµp-Øm³ ]»n-t¡-j³kv (ap¼p kqNn-¸n-¨n-«pWvSv)
* * * * * *
    3. bp²w GI amÀ¤w!

      ""acWw A\n-hm-cy-am-sW-¦nÂ, a\p-jy-sc-´p-sImWv Sv \nµy-X-bp-sSbpw A]-am-\-¯n-sâbpw amÀ¤-¯n acWw hcn-¡Ww?
      A©p-e£w t]À ""kJy-I£n'' IÄ¡p-thWv Sn acWw hcn-¨p.
      F¶m CÉm-ansâ amÀ¤-¯n A©p-e£w acn-¡p-¶-]£w Cu ]cn-ip-²-a-®n Hcp GIm-[n-]-Xnbpw _m¡n-bpWv SmhnÃ. Hcp Ipcnip km{amPy iànbpw Cu `qap-J-¯-h-ti-jn-¡p-I-bn-Ã.
      AXp-X-s¶-bmWv amÀ¤w.............'' (1)
      CÉm-anI hn¹-h-¯nsâ kmÀÆ-eu-InI amÀ¤-tcJ hc-¡p-¶-hÀ¡v a\p-jy-Po-h³ H«pw hne IÂ]n-t¡WvS Hcp Imcy-aà Xs¶! A©p e£w t]À acn-¨m-se´m? A\y-aX iàn-I-sf-sbÃmw AXn-P-bn-¡m-atÃm? AXp-aXn! Pam-As¯ CÉm-an-¡mÀ ae-bm-f-¯n XÀÖa sNbvXv {]kn-²o-I-cn¨ {KÙ-¯nse D]-cyp-à-h-cn-IÄ kam-[m-\-¯n-sâbpw kln-jvW-pX-bp-sSbpw DZm-¯-\n-ZÀi-\-atÃ?
      bp²-s¡mXn Du«n hfÀ¯m³ CÉm-an-I-hn-izmkw klm-bn-¨p-sh¶ Imcyw apl-½Zv Jp¯p_v D²-c-Wn-¡m-[m-c-amb teJ-\-¯n [z\n-¸n-¡p-I-bpWv Smbn:
      "]qÀÆ-Ime apÉnw-Isf apt¶m-«p-\-bn-¨Xv Cu hnizm-k-am-bn-cp¶p: ""apÉnw-I-tfmSv t]mc-Sn-¡p¶ Ahn-izm-kn-Isf h[n-¡p-I, AsÃ-¦n Rm³ h[n-¡-s¸-Sp-I. F\n¡pw kzÀ¤-¯n-\p-an-S-bn AX-tÃ-bpÅq? ""Ah³ cWm-¦-W-¯n-te¡p IpXn-¡p-I-bm-bn. Xsâ \h-h-[p-hns\ ]p¦m-s\-¶-t]mse B hnizmkn ap¼n ImWp-¶-Xv H¶p-In hnP-b-am-Wv, AsÃ-¦n cà-km-£n-Xzw. cWv Sn GXp-t\-Sn-bmepw \³a-bm-sW¶ hnizmkw Ahs\ ]S-¡-f-¯n-te-¡p-\-bn-¡p¶p. AXmWv amÀ¤w. GI-amÀ¤w.'' (2)
      Ak-ln-jvWp-X-bpsS GI-amÀ¤ta auZq-Zn-IÄ ]c-nK-Wn-¨n-«p-Åq. "`qan-bn Hcm-ZÀi-¯n\pw AX-ÃmsX aäp amÀ¤-§-fnÃ' s{X! Ahsc kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Hcp apÉn-an\pw Cu AÔ-amb AXn-ssh-Im-cn-I-X-bn \n¶pw tamN-\-anÃ:
      ""Pnlm-Znsâ Blzm\w {ihn-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw AÃm-lp-hnsâ BZÀi-¯nsâ Hu¶-Xy-¯n\pw kzbw Xr]vXn-s¸« hyh-Øn-Xn-bpsS kwØm-]-\-¯n\pw AXnsâ kn²m-´-§-fn-e-[n-jvTn-X-amb `c-W-{I-a-¯nsâ {]tbm-K-h¡-c-W-¯n\p thWvSn k¼-¯p-sImWv Spw icocw sImWv Spw kacw \S-¯m-Xn-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¶-hÀ AÃm-lp-hnepw A´y-\m-fnepw hniz-kn-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw a\-Ên kwibw sh¨p ]peÀ¯p-Ibpw sN¿p-¶-h-cpsS Iq«-¯n-em-sW¶v'' {Kln-¡m-hp-¶-XmWv F¶v JpÀ-B-\nse "As¯u_'sb¶ A²ym-b-¯nse 45þmwas¯ kqà-¯nsâ ]n³_-e-t¯msS auZqZn hmZn-¡p-¶p. (3) iloZv lk-\pÂ_¶m*bpw PnlmZv apÉnw-I-fpsS \nÀ_Ô _m[y-X-bm-sW¶ t_m[w hmb-\-¡m-cn-ep-d-¸n-¡m³ InW-ªp-{i-an-¡p¶p:
      ""AÃmlp apgp-h³ apÉnw-IÄ¡pw PnlmZv \nÀ_-Ô-am-¡n. Hgn-¨p-Iq-Sm¯ _m[y-X-bm-WXv. AXnÂ\n¶v Hgn-ªp-am-dm³ BÀ¡pw km[y-a-Ã. HmSn-c-£-s¸-Sm\pw Ign-bn-Ã. AÃmlp Pnlm-Zns\ At§-bäw A`n-Im-ay-am-¡n. AXv \nÀÆ-ln-¡p-¶-h-cp-sSbpw B amÀ¤-¯n cà-km-£nXzw hln-¡p-¶-h-cp-sSbpw {]Xn-^ew al-¯-c-am-¡n..............., Pnlm-ZnÂ\n¶v AI¶p \nÂIp-¶-h-scbpw Hgnªp amdp-¶-h-tcbpw ITn-\-ambn in£n-¡p-sa¶v ap¶-dn-bn¸v \ÂIn. AhÀ¡v Gähpw hj-fmb hnti-j-W-§fpw AS-bm-f-§fpw \ÂIn.......... Pnlm-ZnÂ\n¶p HmSn-t¸m-Iepw hn«p-\n¡epw Gähpw henb Ipä-am-Wv. AXv hn\m-i-I-c-§-fmb Ggv h³]m-]-§-fn s]«-XmWv.'' (4)
      F´n-\m-bn-«mWv AÃmlp C§s\ PnlmZv \nÀ_-Ô-am-¡n-bXv? CÉmw kam-[m-\-¯n-sâbpw kln-jvW-X-bp-tSbpw aX-am-sW-¶mWv AXnsâ hmàm-¡-sfÃmw Ah-Im-i-s¸-Sm-dp-Å-Xv. ]ns¶ aäp aX-§Ä¡m-bn-cn-¡-W-atÃm Ipg-¸-¯nsâ Ah-Im-iw. Hcp aX-s¯bpw Cu ]«n-I-bn s]Sp-¯m³ Pam-As¯ CÉm-an-¡mÀ CjvS-s¸-Sp-¶n-Ã. Ah-cpsS Hcp ]pkvX-I-¯n C§s\ ImWmw:
      ""bYmÀ°-¯n aX-§-sfm¶pw Xs¶ hntZz-j-¯n-t¶m, ]c-kv]c \io-I-c-W-¯nt¶m t{]cn-¸n-¡p-¶n-Ã. FÃm aX-§fpw ssZho-Imwi apÄs¡m-Åp-¶-Xn-\m im´nbpw kam-[m-\hpw ]c-kv]c kvt\l-hp-am-Wp-]-tZ-in-¡p-¶-Xv.   BZÀi-]-c-amb hntbm-Pn-¸p-Å-h-tcm-Sp-t]mepw kln-jvW-X-tbmSpw kua-\-ky-t¯mSpw hÀ¯n-¡m³ aX-§Ä ]Tn-¸n-¡p-¶p. a\p-jys\ kvt\ln-¡m³ ]Tn-¸n-¨-Xp-Xs¶ aX-am-Wv. hntZz-j-¯nsâ ]mSp-IÄ a\-Êns\ If-¦-s¸-Sp-¯m-Xn-cn-¡m-\mWv Ah-b-{Xbpw {ian-¡p-¶-Xv. hnhn[ aX-§-fpsS A[ym-]-\-§Ä ]cn-tim-[n-¨m hyà-am-hp¶ Imcy-am-WnXv'' (5)
      aäp aX-§-sf-¡p-dn-s¨ms¡ P\m_v kn.-Sn.-A-_vZpÄdlow ]Tn-¡m³ {ian-¨n-«pWv Smbn-cn-¡mw. CÉmw-an-s\-¡p-dn¨v F{X DZm-¯-amb Hcp k¦Â]-amWv At±lw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-sX-¶p-t\m-¡p. P\n-¨p-h-fÀ¶Xv GXp kap-Zmb-¯n-emtWm AXns\ {]Xn-\n-[o-I-cn-¡m³ sh¼p-¶Xv aX-kn-²m-´-§-fn-epÅ AÚX H¶p-am{Xw sImWv Smbn-cn-¡mt\ km[y-X-bp-f-fp. hkvXp-X-IÄ Adn-ªp-sImWv SpXs¶ P\-§sf I_-fn-¸n-¡m³ I¨-sI-«n-bn-d-§n-b-Xm-sW-¦n a\p-jy-Xz-¯nsâ t]cn At±-l-t¯mSv Cu {]Nm-cWw \nÀ¯m³ Bh-iy-s¸Smw. AtXm-sSm¸w At±-l-¯nsâ thZ-{K-Ù-¯nse {]k-à-amb IÂ]-\-IÄ A\y-a-X-Ø-cpsS Adn-hn-\pthWvSn \ap¡p ]c-ky-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN¿mw:
      ""AÃm-lp-hnepw A´y-Zn-\-¯nepw hniz-kn-¡m-¯-hcpw AÃm-lphpw Xsâ ZqX\pw \ntcm-[n-¨Xv \njn-²-am¡nsh¡m-¯-hcpw kXy-Zo-\n\v Iogvs¸«v Pohn-¡m-¯-h-cp-amb thZ-¡m-tcmSv \n§Ä bp²w sN¿p-I. AhÀ CÉm-anI hyh-Ø¡v Iogvs¸-Sp-Ibpw kzbw Pnkvb \ÂIp-Ibpw sN¿p-¶-Xp-hsc \n§Ä bp²w XpS-tcWvSXmWv-''. (6)
      ]qÀÆ thZ-¡mÀ CÉmw aX-¯nsâ ]pXnb A\m-Nm-c-§Ä¡p hnt[-b-cm-Im-ª-Xn-\m hnizm-k-¯nsâ {]iv\w H¶p-am{Xw DbÀ¯n-¸n-Sn-¨p-sImWvSv Ah-cp-ambn bp²w sN¿m-\mWv ta IÂ]-\. _lpssZhm-cm-[-Isc Iogvs¸-Sp-¯n-b-Xn-\p-tijw Ah-tcmSp ImWn-¡p¶ kua-\-ky-¯n-¶p-Zm-l-cWw ImWp-I:
      ""kXy-hn-izm-kn-Isf! _lp-ssZ-h-hn-izm-kn-IÄ Aip-²-cm-Wv. AXn-\m BZ-c-Wo-b-amb ssZhm-e-bs¯ Cs¡m-Ã-¯n-\p-tijw AhÀ kao-]n-¡-cp-Xv. \n§Ä Zmcn{Zyw `b-s¸-Sp-¶p-sh-¦n AÃmlp Dt±-in-¨m Ah³ \n§Ä¡p Xsâ A\p-{Klw aqew k¼-¯p-\ÂIpw. AÃmlp AKm-[-Úm-\-ap-Å-h\pw X{´-Ú-\p-am-Ip¶p''.(7)
      Ad-_n-IÄ ap¶qän Adp-]Xp _nw_-§sf {]Xn-jvSn¨v ]qPn-¨n-cp¶ Bcm-[-\m-tI-{µ-¯n-emWv t¾Ñ-cm-sW¶ ]pXnb \ymbw ]dªv {]th-i\w \ntj-[n-¨Xv! lÖvIm-e-¯p-\-S-¯p¶ N´-ap-S§n km¼-¯n-I-amb hnjaw A\p-`-hn-¨m t]mepw kmc-an-Ã, Ahsc Ct§m-«-Sp-¸n-¡m-Xn-cp-¶m aXn F¶-XmWv "Icp-Wm-\n-[nbpw ]c-a-Im-cp-Wn-I\p'amb AÃm-lp-hnsâ ktµ-iw. CsXms¡ ad-¨p-]n-Sn-¨p-sImWvSv I]-S-ambn hmN-I-¡-kÀ¯p-I-fn-teÀs¸-Sp-¶Xv tami-atÃ? bp²-km-a-{Kn-IÄ DWv sS¦n AsX-Ãm-sa-Sp-¯p-sImWv Spw AsXm-¶p-an-sÃ-¦n CÃm-¯-h-cmbpw F§-s\bpw \n§Ä bp²-¯n\pw apt¶m«p hcn-I-sb¶ {`m´-amb bp²-ap-d-hnfn Cu \pW-{]-Nm-c-I-cpsS {i²-bn s]«p-Im-Wnà F¶v \mw Icp-X-W-sat¶m?
      ""bp²-km-a-{Kn-I-fpsS `mc-t¯m-Sp-Iq-Sntbm AXn-Ãm-sXtbm bp²-¯n\p k¶-²-cmbn ]pd-s¸-Sp-I. A§s\ \n§-fpsS [\w sImWv Spw tZlw sImWv Spw AÃm-lp-hnsâ amÀ¤-¯n bp²w sN¿pI: Adn-hp-Å-h-sc-¦n AXmWv \n§Ä¡p-¯aw''. (8)
      hnaÀi-Isc CÉmw aX-¯nsâ alna ]Tn-¸n-¡p-¶-Xn-\p-]-Icw kz´w aX-{K-Ù-¯nse Cu {]Nm-c-IÀXs¶ XÅn-¡-f-bm³ Iq«m-¡m¯ {Iqchpw a\p-jy-Xz-c-ln-Xhpw hnI-e-hp-amb Bi-b-§Ä Bsc-¦nepw NqWv SnIm-Wn-¡p-t¼mÄ kXy-k-Ô-ambn Ah-tbmSv {]Xn-I-cn-¡m³ kn.-Sn.-A-_vZp-d-lnw, H.-A-_vZp-d-ln-am³ XpS-§n-b-h-tcmSv A`yÀ°n-¡m-\-ÃmsX lnwkm-ß-I-amb Pnlm-Zn\v Cd-§n-¸p-d-s¸-Sm³ kam-[m\ t{]an-IÄ¡m-hn-Ã-tÃm.
      A{I-a-§-sf-sbÃmw {]Xn-tcm-[-]-c-sa¶p ]dªv \ymbo-I-cn-¡m-\pÅ IpÂkn-X-{i-ahpw P\m_v kn.-Sn.-A-_vZpÄ dlnw \S-¯p-¶pWv Sv. Xsâ aX-¯n\p am{X-a-Ã, aX-¯n\p s]mXp-hn¯s¶ Cu Ah-Imiw ]Xn¨p \ÂIm-\pÅ "kua-\-ky'hpw At±lw ImWn-¡p-¶p.
      ""Hcp P\-hn-`m-K-sa¶ \ne¡v Ah-cpsS auen-I-amb Ah-Im-i-§Ä [zwkn-¡-s¸-Sp-t¼mÄ AÀl-amb hn[-¯nÂ, \oXn-bp-à-ambn AXn-s¶-Xn-cn {]Xn-tcm[ \S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-Xn\v aX-§-fn-e-[n-Ihpw A\p-Iq-e-amWv. AXn-ep-]-cn, aXs¯ A{Ia ka-c-§-fpsS BZÀi-h¡-c-W-ambn Nn{Xo-I-cn-¡p-¶Xv XnI¨pw kXy-hn-cp-²-am-Ip-¶p. C¶v aX-¯nsâ t]cn-e-dn-b-s¸-Sp¶ an¡ ka-c-§-fp-sSbpw ASn-Øm\w i{Xp-¡-fpsS Zpjv{]-N-c-W-amWv''. (9)
      aäp aX-§-fpsS Imcy-saÃmw hnSp-I, CÉmw aX-¯nsâ Imcy-¯n-se-¦nepw Cu "aX-hmZn' bpsS hmZw kXy-k-Ô-amtWm? C¯-c-¡mÀ XW-e-t\z-jn¨p sNÃp¶ Nne h³ hS-hr-£-§-fpWv Sv. Ah Xe-Ip-\n-¡msX ap«p-a-S-¡msX Kmw`o-cy-t¯msS ImW-s¸-Sp-t¼mÄ \½psS ap¶n t]\-bp-´p-Im-cmbn {]Xy-£-s¸-Sp¶ Cu XW tXSn-IÄ ]pgp-¡sft¸mse Npcp-fp-Ibpw aS-§p-Ibpw Xe a®n ]qgv¯p-Ibpw sN¿p-¶p. "JpÀ Xsâ XW-enÂ' F¶À°w hcp¶ "^ofn-em-en JpÀ-B³' F¶ hymJym-\-{K-Ù-sa-gp-Xnb iloZv k¿nZv Jp¯p_v i¦m-te-i-ta-Xp-am-h-iy-an-Ãm-¯-hn[w \t½mSp ]d-bp-¶p, "..........-A-h-km\w lnPvd ]Xn-t\gmw amkw dP-_n A_vZpÃm ln_v\p Plvinsâ t\Xr-Xz-¯n Hcp ssk\oI kwLw a¡-bpsS t\sc ]pd-s¸-«p. AXv bp²hpw sImebpw \S¶ BZys¯ ssk\nI \ntbm-K-am-bn-cp-¶p. bp²w \ntcm-[n-¡-s¸« amk-¯n-em-bn-cp¶p {]kvXpX kw`hw. hnip² IpÀ-B³ AXn-§s\ hnh-cn-¡p-¶p:
      ""]cn-ip² amk-s¯-¡p-dn¨v AXn bp²w sN¿p-¶-Xns\ kw_-Ôn¨v AhÀ \nt¶mSv tNmZn-¡p-¶p. ]d-bpI: AXn bp²w sN¿p-¶Xv Kpcp-X-c-am-Wv. F¶m AÃm-lp-hnsâ amÀ¤s¯ hne§p¶Xpw Ahs\ [n¡-cn-¡p-¶Xpw akvPn-ZpÂl-dm-an \n¶v P\-§sf XS-bp-¶Xpw Xt±-in-bsc Ahn-sS-\n¶v _ln-jv¡-cn-¡p-¶-Xp-amWv AÃm-lp-hnsâ ASp-t¯-ähpw Kpcp-X-cw. Ipg-¸-apWv Sm¡Â sIme-tb-¡mÄ Kpcp-X-c-am-Wv. AhÀ¡v km[n-¡p-am-bn-cp-s¶-¦n \n§sf \n§-fpsS amÀ¤-¯n \n¶v ]n´n-cn-¸n-¡p-¶-Xp-hsc AhÀ \n§-tfmSv bp²w sN¿p-am-bn-cp¶p''.
      ""B hÀjw Xs¶ _ZÀ bp²hpw \S-¶p. AXv dwkm³am-k-¯n-em-bn-cp-¶p. AXns\ ]pc-kv¡-cn-¨mWv hnip² JpÀ-B-\nse ""AÂ-A³^mÂ'' F¶ A²ymbw Ah-XoÀ®-am-b-Xv.
      ""]cm-PnX a\-kv¡À £am-]W kzc-¯n ]d-bm-dp-Å-Xp-t]m-epÅ {]Xn-tcm-[-]-c-amb H¶m-bn-cp¶p Cu ka-c-§-sf¶v ]d-bm³ kml-N-cy-§-sf-¡p-dn¨v a\-Ên-em-¡p¶ BÀ¡pw km[y-a-Ã.
      ""CÉm-anI {]Øm-\-¯n\v Bcp-sSbpw \ymbo-I-c-Whpw hmZhpw Bh-iy-an-Ã. IpÀ-B-\nI {]am-W-§ÄXs¶ AXnsâ \ne-]mSv hyà-am-¡p-¶pWvSv.'' (10)
      CXmWv [oc³am-cpsS i_vZw! kn²m´w icntbm sXtäm BI-s«, NpW-bp-Å-hÀ apJw t\m¡msX, ap«p-hn-d-bv¡msX, Ah-cpsS t_m[yw Xpd-¶p-{]-Jym-]n-¡pw. AXn\p Ign-bm-¯-hÀ Gj-Wnbpw \pWbpw ]dªv Ime-t£]w sN¿pw.
      kwK-Xn-kp-hyàw ]cn-tim-[n-¡m-\mWv D²-c-Wn-kp-ZoÀL-ambn¯s¶ sImSp-¯-Xv. Fs´-Ãm-amWv \mw IWv SXv? i{Xp-bp-²-¯n\p X¿m-d-Ãm-Xn-cp¶ Hcp L«-¯n i{Xp sNbvX-Xmbn Bt£-]n-¡-s¸-Sp¶ Ipä-s¯-¡mÄ henb in£-bmWv BÃm-lphpw \_nbpw AhÀ¡p-hn-[n-¨-Xv. {]Xn-tcm-[-]-c-a-Ã, B{I-a-W-]-c-am-bn-cp¶p Cu bp²w. aäp-X-c-¯n hmZn-¡p-¶Xpw \ymbo-I-c-W-¯n\p {ian-¡p-¶Xpw A\n-Ém-an-I-amb Hcp \ne-]m-Snsâ {]I-S-\-am-Wv. iloZv k¿nZv Jp¯p-_n\v CÉmw-a-X-t¯m-SmWv Iqdv. {ioam³ kn.-Sn.-A-_vZp dlo-an\v hmÂkeyw A\n-Ém-anI Nn´m-K-Xn-¡m-tcm-SmWv!.
kqN\IÄ:þ
1.     t]Pv 306, "sXän-²-cn-¡-s¸« aXw.' CÉm-anIv ]»n-jnwKv lukv, tImgn-t¡mSv þ 1981
2.    t]Pv 304, D]-cn-kq-NnX ]pkvX-Iw.
3.    t]Pv 25; "PnlmZv.' lnµp-Øm³ ]»n-t¡-j³kv, tImgn-t¡m-Svþ1
*     CuPn-]vXnse "CJvhm\p apÉn-aq³' F¶ kwL-S-\-bpsS Øm]I t\Xm-hv. C´y³ PamAs¯ CÉm-an¡v kam-\-amWo kwL-S-\.
4.    t]Pv 41, "PnlmZv.' lnµp-Øm³ ]»n-t¡-j³kv tImgn-t¡m-Svþ1
5.    t]Pv 96, 97; "aXhpw bpàn-hm-Zhpw' þ CÉm-anIv ]»n-jnwKv lukv, tImgn-t¡m-Svþ12þ1979.
6.    IpÀ-B³ 9:29
7.    IpÀ-B³ 9: 28
8.    IpÀ-B³ 9:41
9.    t]Pv 98, "aXhpw bpàn-hm-Zhpw'
      CÉm-anIv ]»n-jnwKv lukv, tImgn-t¡mSv 1979
10.   t]Pv 84, 85, "PnlmZv' þ lnµp-Øm³ ]»n-t¡-j³kv, tImgn-t¡m-Sv.
* * * * * *


No comments: