Tuesday, April 17, 2012

Science and Spirituality: A talk by A. Solomon (Malayalam Translation)


(In order to be able to read this article, you must have ML Karthika font installed in your computer.ഈ ലേഖനം വായിക്കാന്‍ താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടരില്‍ എം എല്‍ കാര്‍ത്തിക ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിരിക്കണം)

imkv{Xhpw Bßo-b-Xbpw
                                                F.-tkm-f-a³
     GXp ss[j-WnI NÀ¨bpw ^e-{]-Z-am-I-W-sa-¦n Nn´-bnepw hm¡p-I-fnepw hyà-X-bp-Wv-S-­m-bn-cn-¡m³ {]tXyI {iaw Xs¶ Bh-iy-am-Wv. Bßo-bX F¶ hm¡n\v ]ecpw ]e AÀ°-§fpw \ÂIn-tb-¡mw. Nne-t¸mÄ kZm-Nmc aqey-§Ä F¶ AÀ°-¯n AXp {]tbm-Kn-¡-s¸-Sp-¶p. ]e-t¸mgpw asäÃm aqey-§sf¡mfpw F§-s\-sb-Ãmtam Cu Bßob aqey-§Ä, Ah F´p-Xs¶ Bbn-cp-¶m-epw, AXnsâ B´-cnI khn-ti-j-X-I-fm kzbw Xs¶ DbÀ¶p \n¡p¶p F¶ hnh£ \ÂIm\pw {ian-¡p-¶p. "imkv{Xhpw Bßo-b-Xbpw' F¶ {]tbmKw Xs¶ Hcp sshcp-²y-am-Wv. Bßo-b-Xbv¡v imkv{Xo-b-am-Im³ Ign-bn-Ã. AXv imkv{X-¯nsâ coXn-I-sfbpw C{µn-bm-\p-`-h-§-fpsS km[pX (Validity) sbbpw \ncm-I-cn-¡p-¶p.
     imkv{X-¯n-\v, imkv{Xob at\m-`m-h-¯n-\v, imkv{X-t_m-[-¯n\v [mÀ½nI þ kZm-Nmc apey-§-fpsS t{kmX-Êm-Im³ Ign-bptam F¶-XmWv bYmÀ° {]iv\w.
     kaq-l-¯n [mÀ½nI kZm-Nm-c-aq-ey-§-fpsS A`n-hr-²n-bpsS Bh-iy-I-X-bn \msaÃmw tbmPn-¡pw. hmkvX-h-¯nÂ, ZmÀi-\n-I-amb ho£-W-¯n Bßob hmZn-Itfm `uXn-I-hm-Zn-Itfm Bb an¡-hcpw þ AhÀ aX hnizm-kn-I-fm-bmepw AsÃ-¦nepw þ C¶p kaq-l-¯n [mÀ½nI kZm-Nmc aqey-§Ä A{]-Xy-£-am-bn-cn-¡p¶p F¶-Xn AYhm Xntcm-`-hn-¨p -sIm-­Wv-Sn-cn-¡p¶p F¶-Xn Ah-cpsS DXv¡WvT {]I-Sn-¸n-¡p-¶-h-cm-Wv. AhÀ X½n hntbm-Pn-¡p-¶Xv [mÀ½nI þ kZm-Nmc aqey-§-fpsS t{kmXÊpw ASn-Øm-\hpw F´mWv F¶ Imcy--¯n-em-Wv. AXp-t]mse Xs¶ Ah-bpsS A`m-h-¯n-sâbpw A]{`w-i-¯n-sâbpw Imc-W-§Ä IWvsS¯p-¶n-S-¯p-am-Wv.
     Bßo-b-tam, aX-]-ctam Bb ho£-W-§-fpsS hàm-¡Ä ]£w ]nSn¨v hmZn-¡p-¶Xv [mÀ½nI þ kZm-Nmc aqey-§-fpsS t{kmXÊv aX-am-sW-¶mWv; [mÀ½nI þ kZm-Nmc aqey-§Ä `uXn-Im-Xo-X-am-sW-¶mWv; Ah imkv{X-¯n \nt¶m, imkv{Xob hnÚm-\-¯n \nt¶m, imkv{Xob at\m-`m-h-¯n \nt¶m hypÂ]m-Zn-¸n¡m (derive) ³ Bhn-sÃ-¶m-Wv. a\p-jy-hw-i-¯nsâ kIe bmX-\-IÄ¡pw, imkv{Xob ]ptcm-K-Xn-bpsS ^e-ambn aX-hn-izm-k-¯n\v kw`-hn¨ Kvfm\n¡pw AhÀ imkv{Xs¯ `ÀÕn-¡p-¶p. Ah-cpsS hmZ-¯n\p Xm§mbn NqWvSn¡m-Wn-¡p-¶tXm? FÃm aX-§fpw Ah-bpsS hnizm-k-§-fnepw kn²m-´-§-fnepw A\p-jvTm-\-§-fnepw hn`n-¶-sa-¦nepw Htc [mÀ½nI þ kZm-Nmc aqey-§-fmWv DZvtLm-jn-¡p-¶-X-s{X.
     CXp hfsc hnNn-{X-amb Hcp hmZ-KXn Xs¶-bm-Wv, XoÀ¨.
     Cu ho£Ww XnI¨pw sXäm-sW¶p ]d-bm³ Rm\m-{K-ln-¡p-¶p. B[p-\nI imkv{Xob hnÚm-\-¯nsâ ho£W {]Imcw a\p-jy³ {]Ir-Xn-bp-sSbpw Ncn-{X-¯n-sâbpw DÂ]-¶-am-Wv. a\p-jy³ Htc kabw `uXn-I-hpw, kmaq-lyhpw kmwkv¡m-cn-I-hp-am-Wv. Ahsâ kIe kz`m-h-k-hn-ti-j-X-Ifpw {]Ir-Xn¡v AI¯pw {]Ir-Xn-bpsS `mK-hp-amWv; {]Ir-Xn-bpsS \nb-a-§Ä¡v hnt[-b-hp-am-Wv. FÃm Adn-hn-sâbpw kZm-Nmc apey-§-fp-sSbpw t{kmXÊv am\p-jnI A\p-`-h-¯n {]tbm-Kn-¡-s¸-Sp¶ bpàn-t_m-[-¯n-\pÅ a\p-jy-cpsS tijn-b-ÃmsX asäm-¶p-a-Ã. kZm-Nmc \nb-a-§fpw [mÀ½nI aqey-§fpw kmaqly Pohn-X-¯n-sâbpw hyàn-IÄ X½n¯½n-epÅ _Ô-§-fp-sSbpw ^e-ambn cq]-s¸-Sp-¶-h-bm-Wv.
     FÃm AwK-§fpw \nb-a-§Ä ]men-¡-W-sa-¶v, kXys¯ am\n-¡-W-sa-¶v,- kXyw ]d-b-W-sa-¶v, DbÀ¶ hyàym-XoX XmÂ]-cy-§Ä¡v k¦p-NnX hyàn XmÂ]-cy-§Ä Iogvs¸-Sp-¯-W-sa¶v, aäp a\p-jy-cpsS kam-\-amb Ah-Im-i-§-fn ssIt¿äw \S-¯m-¯- Im-e-t¯mfw BÀ¡pw B\-µ-{]-Z-ambn Pohn-¡m-\pÅ Ah-Imiw AwKo-I-cn-¡-W-sa¶v kaqlw A`n-e-£n-¡p¶p; lnµp, apÉnw, IrkvXy³, PqX³, skm-cm-jv{Sn-b³ AsÃ-¦n atä-sX-¦nepw aX-¯n hniz-kn-¡p-¶-h³, AXp-a-sÃ-¦n Hcp aX-¯nepw hniz-kn-¡m-¯-h³ þ Btcm BIs« þ FÃm AwK-§-fn \n¶pw kaqlw CsXms¡ {]Xo-£n-¡p¶p. kZm-Nmc XXz-§-fpsSbpw [mÀ½nI aqey-§-fp-sSbpw Imcy-¯n aXw A{]-k-à-am-Wv. hmkvX-h-¯n [mÀ½nI þ kZm-Nmc aqey-§-fpsS hnIm-k-amWv aX-hn-izm-k-§-sfbpw BNm-c-§-sfbpw kwkv¡-cn-¨Xpw ip²o-I-cn-¨-Xpw.
     `À¯mhv acn-¡p-t¼mÄ ]c-tem-I¯v At±-ls¯ ]cn-N-cn-¡p-¶-Xn-\mbn `mcybpw acn-t¡-­--­--­--­-WvS-Xm-sW¶ hnizm-k-¯nsâ ASn-Øm-\-¯n "kXn' F¶ t]cn Hcp aXm-Nmcw \ne-\n-¶n-cp¶p hn[-h-Isf Poh-t\msS Np«p-I-cn-¡p-¶-Xn-s\-Xn-cmb [mÀ½n-I-amb Ah-Ú-bmWv Cu aXm-Nmcw \nÀ¯-em-¡p-¶-Xn-te¡p \bn-¨-Xv.
     Rm³ tNmZn-¡m-\m-{K-ln-¡p¶p: \nco-£-Ww, ]co-£-Ww, tNmZyw sN¿Â, hnaÀi\w F¶o imkv{Xob kao-]-\-§-sfbpw imkv{X-s¯bpw ASn-¨-aÀ¯n-b, AÔ-hn-izmk bpK-§-fnse [mÀ½nI aqey-§-fpsS Ah-Øsb´mbn-cp¶p? Rm³ kqNn-¸n-¡p-¶Xv Ncn-{X-¯nse bpK-§-sf-bmWv; AÃmsX `mh-\-bn am{X-apÅ kuhÀW `qX-Im-e-s¯-b-Ã.
     hnÚm-\-t¯m-sSm¸w hnth-I-¯nepw a\p-jy³ hnI-kn-¨n-sÃ-¦nÂ, hnÚm-\-¯nse hfÀ¨ Zpcn-X-¯nse hfÀ¨-bm-bn-¯o-cp-sa¶ _À{Sm³Uv dÊ-ensâ Hcp {]kvXmhw D²-cn-¡-s¸-Sp¶p. F¶m Hcn-S¯pw At±lw imkv{Xs¯ Xmgv¯n-s¡-«m³ B{K-ln-¡p-¶-hÀ [z\n-¸n-¡m³ {ian-¡p-¶-Xp-t]mse hnÚm-\w, hnin-jy, imkv{Xob hnÚm\w CÃmsX hnthIw D­WvSmIpw F¶pw ]d-ªn-«n-Ã. hnth-I-¯n-te-¡pÅ ]mX-bmbn aX-¯n-sâbpw KqVmÀ°-hm-Z¯nsâbpw Nn´-IÀ D]-tZ-in-¨p-X-cp-¶-Xm-I-s«, euIn-I-amb Adnhpw kmaq-ly-amb D¯-c-hm-Zn-¯zhpw \nc-kn-¨p-sImWvS ­v lnam-e-b-¯n-tet¡m h\m-´-c-§-fn-tet¡m `uXn-Im-Xo-X-hp-ambn kwh-Zn-¡p-¶-Xn-\p-thWvSn t]mbv ad-b-W-sa-¶m-Wv. Cu Ah-Øtbm? am\p-jn-I-amb kIe kZm-Nmc þ [mÀ½nI aqey-§-fp-sSbpw ]qÀ®-amb Xntcm-`mhw Xs¶-bmWp Xm\pw.
     hnhn[ aX-§-fn Hmtcm¶pw Ah D¶-bn-¡-s¸-Sp-Itbm cq]-sa-Sp-¡p-Itbm sNbvX Imes¯ khn-ti-j-amb Ncn-{X-]-chpw kmaq-ly-hp-amb Ah-Ø-bm \nÀW-bn-¡-s¸« Hcp PohnX ho£-Whpw Hcp Iq«w hnizm-k-§fpw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. ChnsS AXn-Po-h\w km[n-¡p-¶-Xn-\mbn Cu temIs¯ a\-Ên-em-¡m-\pw, Pohn-X-¯nsâ {]k-ànbpw kmwK-Xyhpw IWvs­-S¯m-\pÅ At\z-j-W-¯nepw a\p-jy-\pÅ _p²n-]-chpw sshIm-cn-I-hp-amb Bh-iy-I-X-tbm-SpÅ Hcp {]Xn-I-c-W-am-bn-«mWv aXw DbÀ¶p-h-¶Xv. F¶mÂ, kXym-t\z-j-W-¯n-\pÅ Hcp D]-I-cWw F¶ \ne-bn A\p-`-h-§-fn-epw, AkvXn-Xz-¯nsâ {]iv\-§Ä a\-Ên-em-¡p-¶-Xnepw bpàn-bpsS {]tbm-K-tijn Xnc-kv¡-cn-¡-s¸-«-sX-t¸m-sf-Ãm-am-tWm, AtXm-sS, bYmÀ°-¯n AkvXn-Xz-¯nsâ ZÀi-\-§-fm-bn-cp¶ hnhn[ aX-§Ä AÔ-amb hnizm-k-¯nepw B[n-Im-cnI {]am-W-§-fnepw ASn-bp-d-¸n-¨, tNmZyw sN¿-s¸-Sm-\m-hm¯ apc-S³ ]£-]m-X-§-fmbn amdn. aXw, C¶v, kmaq-lyhpw kmwkv¡m-cn-I-hp-amb ]ptcm-K-Xn¡v XS-Ê-am-bn-cn-¡p-¶p.
     imkv{Xw kpL-SnX hnÚm-\-am-Wv. AXv bpàn-bp-sSbpw \oco-£-W-¯n-sâbpw ]co-£-W-¯n-sâbpw ]cn-tim-[-\bv¡p hnt[bamWv. imkv{Xw \ap¡p hnÚm\w Xcp¶p. imkv{Xob hnÚm-\-¯n A[n-jvTn-X-amb Hcp ka-{K-tem-I-ho-£Ww F¶ hnh-£-bn ZÀi\w \ap¡p hnthIw {]Zm\w sN¿p-¶p. AXn-Po-h-\-¯n\pw B[p-\nI temI-¯nse AkvXn-Xz-¯nsâ shÃp-hn-fn-Isf t\cn-Sm\pw, A¯cw Hcp PohnX ZÀi\w (Philosophy of living) Bh-iy-am-Wv.
     `uXn-Im-XoX Úm\-¯nsâ an¡ hàm-¡fpw Ah-Im-i-s¸-Sp-¶Xv thZ-§Ä, ss__nÄ, IpÀ-B³ XpS-§nb ]pWy-{K-Ù-§-fn {]tbm-Kn-¡-s¸« ]Z-§Ä sIm­v IrXy-ambpw F´mWv Dt±-in-¡-s¸-«-sX¶v X§Ä¡-dnbmw F¶mWv. Hcp ]s£, AhÀ¡v kÀÆ-i-à-\p-am-bn Bib hn\n-a-b-¯n\v t\cn _Ôn-¸n-¡p¶ D]m[n (a direct line of communication) Fs´-¦nepw WvS m-bn-cn-¡mw. imkv{X-t¯m-sSm, imkv{X-t_m-[-t¯msSm {]Xn-_-Ô-X-bp-Å-hÀ A¯cw A{]-am-Zn¯¯nsâ Ah-Im-i-hm-Z-§-sfm¶pw D¶-bn-¡p-¶n-Ã. imkv{X-¯n-eq-sSbpw ZÀi-\-¯n-eq-sSbpw kZm-Nm-c-aq-ey-§-fpsS A`yp-¶-Xn-¡p- thWvSnbpw a\pjy hwi-¯nsâ t£a-¯n-\p- -­thWvSnbpw kXyhpw Úm\hpw hnth-Ihpw tXSp-¶-Xn kwXr-]vX-cm-W-hÀ.
     Hcp Ccp-«-d-bn AÔ-\mb Hcp a\p-jy³ AXn-\-I-¯n-Ãm¯ Hcp Idp¯ ]q¨sb ]c-Xp-¶-Xp -t]m-se-bmWv XXz-imkv{Xw F¶p NneÀ Hcp ]s£ D]-an-t¨-¡mw. F¶m Ipg¸w asäm-¶m-Wv. Bßo-b-hmZ ]£-¡m-cmb \½psS kplr-¯p-¡Ä Ah-Im-i-s¸-Sp-¶Xv CÃm¯ B Idp¯ ]q¨sb AhÀ IWv-S¯n¡gn-ªn-cn-¡p¶p F¶mWv!
     ("im-kv{X-t_m-[hpw Bßob aqey-§fpw' F¶ hnj-bs¯ B[m-c-am¡n s\lvdp skâdpw t_mws_-bnse `mc-Xob hnZym-`-h\pw 1983 P\p-hcn 22, 23 Xnb-Xn-I-fn \S-¯nb skan-\m-dn Ah-X-cn-¸n¨ {]kvXm-h-\-bm-Wn-Xv. {io.-F.-tkm-f-a³ ]q\-bnse C´y³ skIyp-eÀ skmssk-än-bpsS {]kn-U­v Bbn-cp¶p. "Zn skIyp-e-dnÌv' amkn-I-tbmSv IS-¸m-Sv.)
                                                                      `mjm-´cw :
                                                                              
                                                                      A_vZp aPo-Zv.-bp.]n.

No comments: